Kirken

<<<   FORSIDEN   TROSBEKENDELSEN

Gæt 7 rigtige

Kirken er:
     1) En bygning
     2) Et trossamfund
     3) Alle kristne

Ordet "kirke" stammer fra græsk: kyriakon
- det betyder: "det, som tilhører Herren"


Ugens link:


Haderslev Stift

Kirkebygningen består af flere rum:

     A)  Skibet
     B)  Sakristiet
     C)  Våbenhuset
     D)  Apsis
     E)  Korbuen
     F)  Koret
     G)  Klokketårnet
     H)  Præsteværelset

Hvordan passer numrene på tegningen og rummenes navne sammen?
(Der er ét af rummene, som har to forskellige navne)

I kirken hænger der ofte et modelskib ned fra loftet. Det er for at minde os om, at kirken er ligesom et skib, der er på vej til den rigtige havn.

Som kristne er Jesus vores "kaptajn" på sejladsen til himlen. Og så gælder det jo om at være ombord på skibet!

Kirken er oftest bygget med alteret mod øst. Man regner med, at Jesus vil komme igen på samme måde, som solen står op i øst. Derfor sejler kirkens skib dén vej. (Se også Matt 24,27).

 

Kirken er også et trossamfund.

Vi tilhører den danske folkekirke, som er en evangelisk luthersk kirke.
Folkekirken er opdelt i stifter, provstier og sogne.
Sct. Michaelis Sogn hører hjemme i Fredericia provsti, som hører under Haderslev stift.

 

Kirken er først og fremmest:

- Alle de kristne.

- Et levende hus, hvor Jesus selv er sammen med os. (1 Pet 2,4-5. Matt 18,20)

- Et fællesskab, som man bliver døbt til at tilhøre. Et verdensomspændende fællesskab.

- Et kraftcentrum. I kirken samles vi til gudstjeneste. Den gudstjeneste, som ligger søndag kl. 10 kaldes højmessen.
Men kirkens liv udfolder sig også i hverdagen. Bl.a. i ungdomsklubber, bibelkredse, menighedshuse og missionshuse.

- Et sted for syndere. I kirken er hovedordet nåde. Det betyder, at det ikke er os, der skal fortjene at komme i kirken. Der er det Gud, der møder os med sin godhed - frelsen i Jesus - helt gratis (Rom 3,24).
Det gør han gennem nådemidlerne: Bibelen (ordet), dåben og nadveren.

 

Kirkeåret og kirkeårets farver

Umiddelbart kan det se ud som om alle kirkens gudstjenester ligner hinanden. Men hvis du går jævnligt i kirke, vil du opdage, at tingene ændrer sig året igennem. Søndagene og helligdagene har hver deres farve, som viser noget om, hvad taksterne til de forskellige dage handler om.

Kirkeåret begynder første søndag i advent. I adventstiden forbereder vi os til, at Jesus kommer.
1) Han kom til jorden julenat.
2) Han kommer til os, når vi samles om hans ord.
3) Han kommer igen for at dømme levende og døde.

Julen - her fejrer vi Jesu fødsel.

Helligtrekongerstiden er en fortsættelse af julens glæde. Her åbenbarer Gud sin herlighed gennem Jesus. Det er tiden, hvor menigheden skal vokse i indsigt om, hvem Jesus er.

Fastetiden er forberedelsestiden inden påske. Her mindes vi om, at vi er syndere, der har svært ved at leve som kristne. Derfor har vi brug for tilgivelsen fra Jesus.

Påsken - det er Jesu død og opstandelse. Jesus døde som straf for vores synd, og han sejrede over døden påskemorgen.

Pinsen er festen for Helligåndens komme til verden.

Trinitatistiden er kirkens hverdagstid. Her skal julens, påskens og pinsens virkelighed udfoldes sådan, at troen vokser, og vi lærer at leve som kristne.

Desuden er der nogle enkelte helligdage ind imellem, som har deres helt egen karakter (se linket "Kirkeårets farver").

Så er vi hele vejen rundt og tilbage ved første søndag i advent. Alligevel er det ikke det samme hvert år. Der er to tekstrækker (se bag i salmebogen). Første tekstrække begynder på lige årstal - anden tekstrække på ulige.

<<<   FORSIDEN   TROSBEKENDELSEN